Bausch Health Cess Heiman
Bausch Health Ginette Gagné
Bausch Health Maxime Barakat
Bausch Health Daniel Ndong
Bausch Health Martin Barbeau